Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: Tổ chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục,...Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học.

SRP - Kiểm định chất lượng giáo dục

Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục. SRP - Kiểm định chất lượng giáo dục cũng giúp cho các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh giá của các trường học, cập nhật, hiệu chỉnh tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, thống kê số liệu,...

Cập nhật kịp thời các chế độ do Bộ GD&ĐT ban hành

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 củaBộ GD&ĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Cục Khảo thí và KĐCLGD – Bộ GD&ĐT xácđịnhyêucầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.

Công nghệ hiện đại

SRP - Kiểm định chất lượng giáo dục được xây dựng trên nền tảng công nghệ .NET Framework 4.5, ASP.NET MVC 5 mới nhất hiện nay của Microsoft giúp việc xây dựng sản phẩm dễ dàng, thân thiện hơn với người sử dụng, cải thiện tốc độ xử lýdữ liệu, kết hợp với hệ quản trị dữ liệu SQL Server 2014 có khả năng lưu dữ liệu lên tới hàng nghìn terabyte dữ liệu, đảm bảo khả năng truy xuất hàng tỷ bản ghi trên giây.

Dữ liệu được quản lý tập trung

Nhờ kết nối internet, toàn bộ dữ liệu cấp Trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) tự động tổng hợp lên cấp Phòng GD&ĐT, dữ liệu của các trường THPT, TTGDTX và cấp Phòng GD&ĐT sẽ tự động tổng hợp lên cấp Sở GD&ĐT.

Phần mềm được tổ chức thành 3 cấp

Cấp cơ sở giáo dục (trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT, trung tâm GDTX), cấp Phòng GDĐT, cấp Sở GDĐT.